Адвокат Владимир Григоров

Адвокат Владимир ГригоровАдвокат Владимир Григоров

Софийска адвокатска колегия.
Адвокат Владимир Иванов Григоров
Консултации и защита в съдебни производства и административни дела

e-mail: vladogrigorov@lawyer.bg
ICQ: 30132332 / GSM: 0898 554341

Офис: Нови Искър/ кв. Кумарица /сградата на XXI поликлиника – етаж 1/

– преговори и сделки с недвижими имоти и права върху тях;

– оценка на имоти;
– делби /съдебни и доброволни/;
– правен режим нa строителството;
– режим устройство на
територията.
– защита по брачни дела;
– родителски права и ограничаването им;
– защита в производства с имущества, придобити в условията на общност;
– брачна консултация.

– производства по открито наследство;
– делба /съдебна и доброволна/ на наследствено имущество;
– отказ от наследство и нотариално оформяне на сделки с открито наследство.

– регистрация и промени в еднолични търговци и дружества;
– защита на фирми в административни производства;
– търговски сделки;
– несъстоятелност и банкрут;
– кредити;
– данъчна защита;
– търговско представителство;

– защита в изпълнителни производства;
– издирване на имущество на длъжници;
– обезпечаване на вземания.

– защита в данъчни производства;
– консултация по правния режим на облагане имущества и доходи;
– Данък добавена стойност.

Адвокати

Related Images: