Хефти металс - скрап черни и цветни метали

ХЕФТИ МЕТАЛС - Събиране, оползотворяване и търговия на скрап от черни и цветни метали.
Завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ADELMANN Recycling тип RP-EEE - най-модерното и най-голямото съоръжение в Източна Европа.

Хефти Металс започва дейността си през 2012г. със седалище София, Нови Искър с основна дейност търговия с отпадъци от черни и цветни метали.

Подизпълнител и на ЕКОБУЛБАТЕРИ АД, която извършва дейност като организация по оползотворяване, съгласно Закона за управление на отпадъците и за изпълнение на задълженията съгласно Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори.

"Хефти Металс" ЕООД разполага със 7 собствени, съвременни бази, изградени при спазване на всички екологични и европейски стандарти. Гордост за компанията е изграждането и

експлоатацията на завод за рециклиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване ADELMANN Recycling тип RPEEE, което е най-модерното и най-голямото съоръжение в Източна Европа.

Контакти 

База Нови Искър

кв. Славовци
Изкупуване на електроника: 02 46 66 95; 0888 60 29 16
Авто морга: 0886 60 56 55
Изкупуване на коли: 02/ 46 66 994; 0889 111 200

http://heftymetals.com

Разрешения

"Хефти Металс" ЕООД притежава разрешения, издадени от

 • РИОСВ-София,
 • РИОСВ-Пловдив,
 • РИОСВ-Варна,
 • РИОСВ-Велико Търново
 • РИОСВ-Враца,

съгласно чл. 35 и чл. 67 от ЗУО, за съответните площадки на дружеството,
на които се извършват дейности с отпадъци, включващи събиране и съхраняване на:

 •  отпадъци от черни и цветни метали /ОЧЦМ/,
 •  излязло от употреба електрическо и електронно оборудване /ИУЕЕО/
 •  негодни за употреба батерии и акумулатори /НУБА/,
 •  излезли от употреба моторни превозни средства /ИУМПС/,
 •  отпадъци от хартия, пластмаса и стъкло,
 • третиране и разкомплектоване на събраните ИУЕЕО и ИУМПС.

Related Images: