Условия за отваряне на агроаптека

Изисквания за отваряне на агроаптека

За  търговия с препарати за растителна защита (ПРЗ), е нужно да се издаде разрешително от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). словия и изисквания за отваряне на агроаптека
  • Аптеката трябва да се състои от приемно помещение, складово помещение, санитарен възел с изолационно преддверие и мивка;
  • Приемното и складовото помещение трябва да са с отделни входове (за посетители и за зареждане) и да има удобна връзка между тях;
  • Светлата височина на помещенията трябва да бъде най-малко 2,5 м;
  • Строителните материали трябва да бъдат устойчиви на огън и химически агенти и водонепроницаеми; – Подовите настилки трябва да са топли, лесно почистващи се, непроницаеми за течности, химически устойчиви и гладки, но без да създават опасност от плъзгане;
  • Външните и вътрешните стени следва да осигуряват поне 30 минути устойчивост при пожар, а всички стени да бъдат непропускливи за течности. Вътрешните стени следва да бъдат боядисани с латексова боя, като не се допускат релефни мазилки. Водопроводната и канализационната инсталация следва да са проектирани съгласно Норми за проектиране на водопроводни и канализационни инсталации в сгради. В складовото помещение не се допуска канализация с подов сифон. Аптеките трябва да са осигурени с течаща студена и топла вода, отговаряща на БДС 2823-83. Вода за пиене. Мивките следва да са монтирани в изолационното преддверие пред санитарния възел и в склада. Работните мебели следва да бъдат в съответствие с хигиенните и ергономичните изисквания, с гладки повърхности и с възможност за ефективно почистване, измиване и обезвреждане при замърсяване. В склада препаратите следва да се съхраняват на рафтове и дървени скари и да бъдат подредени по групи с оглед да се избегне неблагоприятно взаимно повлияване и запалване съобразно указанията на производителя за съхранението им. Търговското помещение се оборудва с подходяща мебел – рафтове за излагане на асортимента (само празни опаковки), щанд, бюро за консултации и др. Помещенията и обзавеждането на селскостопанската аптека се почистват ежедневно. 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

  І. Наименование на административната услуга. ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ С ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА.

ІІ. Правно основание.

Закон за защита на растенията (ЗЗР) – чл.23. Наредба № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита. Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки. Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита. (Обн. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г.)

ІІІ. Характеристика.

1. Цел: Търговията с продукти за растителна защита да се извършва само от лица, регистрирани по Търговския закон, спазващи (отговарящи на) изискванията на Закона за защита на растенията и притежаващи разрешение за осъществяване на дейността.

2. Предмет: Разрешението се издава за осъществяване на дейността търговия с продукти за растителна защита.

3. Дефиниция на основни понятия, които се използват в настоящото описание (текст) на административната услуга: “Продукти за растителна защита” са активни вещества и продукти, съдържащи едно или няколко активни вещества, които се доставят на потребителите и са предназначени да:

а) опазят растенията или растителните продукти от вредители или да предпазят от действието на вредители;

б) влияят върху жизнените процеси на растенията по начин, различен от хранителните вещества;

в) предпазят растителните продукти, но не са консерванти;

г) унищожат нежелани растения;

д) унищожат части от растения;

е) контролират и предпазват растенията от нежелателен растеж. Продуктите за растителна защита в повечето случаи са опасни вещества и препарати, които трябва да се предлагат на пазара и да се употребяват при спазване на определени изисквания.

ІV. Процедура по извършване на административната услуга.

1. Компетентни органи: Разрешението за търговия с продукти за растителна защита се издава от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или упълномощено от него лице.

2. Заявител/задължено лице: Лице, регистрирано по Търговския закон.

3. Нормативно установени изисквания, които трябва да бъдат изпълнени, за да бъде издаден съответният административен акт.

Необходими документи:

Заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните или упълномощено от него лице и заверени копия от следните документи:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация, или единен идентификационен код (ЕИК) на търговеца;

2. удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс;

3. документ за собственост или право на ползване на обекта, в който ще се осъществява дейността;

4. документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация със съответното му предназначение, отговарящо за заявената дейност, издадено по реда на Закона за устройство на територията;

5. диплом за висше агрономическо образование на лицето или договор с лице, притежаващо такова;

6. лицата, които работят в селскостопанските аптеки като продавач- консултанти трябва да притежават висше агрономическо образование или средно професионално образование в областта на растениевъдството;

7. документ за платена такса за обработка на документи и издаване на становище, съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните.

За осъществяване на дейността търговия с продукти за растителна защита лицето трябва да разполага с обекти, съгласно изискванията определени в наредбите по чл.23в и чл.23г от ЗЗР, както следва:

1. за търговия на едро – склад;

2. за търговия на дребно – селскостопанска аптека.

4. Вътрешен ход на процедурата: Заявлението за получаване на разрешение за търговия с продукти за растителна защита лицата подават до директора на Областната дирекция по безопасност на храните, на територията на която се намира обекта (селскостопанска аптека, склад за търговия и съхранение на продукти за растителна защита).

В 7-дневен срок от подаване на документите Областната дирекция по безопасност на храните ги разглежда и при непълноти или неточности уведомява писмено заявителя и дава срок за отстраняването им. В случай че заявителят не отстрани непълнотите в посочения срок, процедурата по издаване на разрешението се прекратява. Когато представената документация е пълна, в тридневен срок се извършва проверка на обекта и се изготвя писмено становище.

В 14-дневен срок от изготвяне на становището изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или упълномощено от него лице издава разрешение или прави мотивиран отказ. Отказът за издаване на разрешение може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

5. Такси: За издаване на разрешение за търговия с продукти за растителна защита се заплаща такса съгласно Тарифата за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните, като размерът й се определя в зависимост от броя на обектите, в които ще се осъществява дейността.

1. за изготвяне на становище от Областната дирекция по безопасност на храните – 40 лв.;

2. за издаване на разрешение за търговия с ПРЗ: – на едро – 800 лв.; – на дребно – 500 лв.;

3. При откриване на нов обект се заплаща такса в размер 50 на сто от таксата на съответното издадено разрешение.

4. За преиздаване на разрешение (загубено, унищожено, повредено) се заплаща такса в размер 10 лв.

6. Резултат от процедурата. Права и задължения на адресатите: Лицата, получили разрешение за търговия с продукти за растителна защита са длъжни да спазват изискванията на Закона за защита на растенията и подзаконовите нормативни актове (Наредба № 104 от 22 август 2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита, Наредба № 11 за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки, Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита).

Лицата, които предлагат на пазара ПРЗ, водят месечни отчети за вида, опаковката, количеството, датите на покупките и продажбите по клиенти и при поискване предоставят тези данни на контролните органи. Притежателят на разрешението по чл. 23 от ЗЗР е длъжен да уведоми съответната регионална служба за растителна защита за всички промени във вписаните обстоятелства, в 7-дневен срок от настъпването им. Срок за валидност: Разрешението се издава за срок 5 години и не може да се преотстъпва на друго лице.

Основания и ред за отнемане на разрешението: Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните или упълномощено от него лице издава заповед за отнемане на издаденото разрешение: 1. за срок една година – когато се установи, че разрешението е издадено въз основа на документи с невярно съдържание или когато се установи търговия на неразрешени продукти за растителна защита; 2. за срок две години – при издадени в рамките на една година повече от две наказателни постановления за извършени нарушения по ЗЗР; 3. за срок шест месеца – когато се установи преопаковане на продукти за растителна защита без необходимото разрешение по чл. 23, ал. 8 от ЗЗР; 4 4. за срок три месеца – когато се установи търговия на продукти за растителна защита от лице, което не притежава необходимото образование съгласно чл. 23, ал. 7 от ЗЗР; 5. при прекратяване на юридическото лице или при смърт на едноличния търговец.

Лице, на което е отнето разрешението, може да кандидатства за ново след изтичането на срока, за който е отнето разрешението, по реда на чл. 23 и 23а от ЗЗР. Обжалването на заповедта за отнемане на издаденото разрешение не спира нейното изпълнение. V. Образци и формуляри. Образец на заявление за издаване на разрешение:

http://nivabg.com

Related Images: