Отпушване на канали

Водоноска. Отпушване на каналиОтпушване на канали. Услуги с водоноски.

  • Аварийно отпушване нa канали, шахти, септични ями, химически тоалетни, тоалетни, мивки, сифони и други. Видео диагностика на канали.
  • Извършване на услуги с водоноска
  • Извършване на услуги със специализиран метометачен автомобил.

Транспортни услуги.

  • Транспортни услуги.
  • Хамалски услуги.
  • Превоз и доставка на инертни материали.

Извозване на отпадъци с контейнеровозИзвозване на отпадъци.

  •  Битови отпадъци. Това са отпадъците от жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, занаятчийски дейности, обекти за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите;
  • Производствени отпадъци.  Образувани в резултат на промишлена, занаятчийска и обслужваща дейност на физическите и юридическите лица;
  • Опасни отпадъци. Тези, чиито състав, количество и свойства създават риск за човешкото здраве и околната среда и са определени като такива според Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане;
  •  Строителни отпадъци. Отпадъците, получени в резултат на строителната дейност на строителните площадки, както и такива от разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения.

За контакти: Радослав Георгиев 0884 844 315

GSM: 0888 400 746
Email: rtrans@mail.bg
Адрес: Гр. Нови Искър ул. “Старата върба” №4

Без почивен ден!

http://www.vodonoska.bg

Related Images: