Окол глава

Неолитно селище “Окол глава” край с. Гниляне

Тя е разположена в една от гънките на Стара планина – Лозянски дол и е единствена в Софийската котловина. Околностите на Гниляне са богати на предисторически селища. В Лозянски дол по посока към могилата Окол глава се намират предисторическите селища – Лозянско и Бела могила. Тяхната керамика е аналогична с керамиката от селищата на Софийското поле при Илиенци – Брего и Курило – Могилки и Градини.

При направените разкопки на селищната могила Окол глава са открити костни идоли и глинени съдове от керамика, изящно изрисувани. Смята се, че находката се датира от 1900 – 3000 г. преди н. е.

Глинени прави дръжки от Окол глава

Глинени прави дръжки от Окол глава

Реконструкция на глинен съд с права дръжка от Окол глава

Реконструкция на глинен съд с права дръжка от Окол глава

При разкопките археологът Н. Петков разкрива два културни слоя: долен – от каменно-медната епоха и горен – от бронзовата епоха.
Праисторическите хора са привлечени от благоприятните условия за живот. Селищната могилата Окол глава е насипана върху конусообразен старопланински връх, който носи същото име. Той се издига в дъното на Лозянски дол на 3 км северно от Курило – Кременица. От трите му страни са се стичали планински потоци. Стръмните долини защитават могилата от юг и запад, но въпреки това тя е изложена на опасност поради слабия наклон на върха. За да защитят селището си, неговите обитатели изграждат защитна каменна стена в североизточната и северната страна. Стената огражда цялата могила и на места достига дебелина от 1 м. Използваните камъни за градежа са добивани от западния склон на самия връх и от близките околности. Камъните са подреждани един до друг и един върху друг, като празнините между тях са запълвани с пръст и културни отпадъци от долните пластове на могилата. Останки от жилища не са открити, но наличието на големи късове мазилка и изпечена глина около откритите три огнища при различна дълбочина, дава основание на Н. Петков да направи заключение, че в могилата Окол глава е имало два реда жилища, построени едни върху други. По открит фрагмент от глинен капак, върху който е моделирана колиба, може да се съди за формата на жилищата. Те са с четириъгълна форма и имат стреховиден покрив.

Костени идоли от Окол глава

Костени идоли от Окол глава

В резултат на обработването на земята и разкопаването на крепостната стена горният пласт е разнесен и вече не съществува.
Откритата на различни дълбочини рисувана керамика е основание археологическите находки от крепостната стена в основата на могилата да бъдат отнесени към каменно-медната епоха.
В долния пласт са открити предмети от кремък, камък, кост, рога, черупки и глина.
Кремъкът, от който са изработвани оръдията, е донасян от друго място. Откритите три върхове за стрели са с различна форма и големина, като единият от тях няма аналог. Намерени са доста екземпляри кремъчни ножове и стъргалки. Една от стъргалките е с претъпени и полирани ръбове.
Повечето от каменните брадви и длета са направени от здрава скала, каквато не се среща в околността, а друга част са от мек камък, който изобилства покрай бреговете на р. Искър.
Наличието на шифрови плочки, които са използвани за точила и гладилки, е доказателство, че каменни и костени оръдия са изработвани от местното население.
Открити са и голямо количество костени оръжия: върхове на копия и стрели; длета; чук; игли.
Особен интерес предизвикват костените идоли /плоски и триръбести/, които изобразяват женско тяло и вероятно са свързани с култови вярвания.
От могилата Окол глава най-интересна е керамиката – глинените съдове и фрагменти от съдове. Не са намерени здрави съдове. Преобладават плитките малки съдове. Тази керамика е грижливо изработена и богато украсена, за разликa от големите съдове, които са груби и без орнаментика. Керамиката е с разнообразна украса: вдлъбнати, релефни и врязани орнаменти. Съдовете с рисувани орнаменти са разнообразни както по форма, така и по орнаментика. Изработвани са от пречистена глина с добре изгладени и полирани тънки стени. Някои от съдовете са имали похлупаци, украсени с рисувани орнаменти. $ Особеност за голяма част от дъната на глинените съдове е, че те са орнаментирани с отпечатване на тъкани мрежи и рогозки.
Както и при другите селищни могили,тук са открити доста фрагменти от глинени цедилки и тежести.
Освен костените идоли, са намерени и няколко фрагмента от глинени фигурки на човешко тяло. Те са напълно сходни с глинените идоли от другите могили и открити селища.
Останките на множеството животински кости и зъби са от говеда, овце, елени, сърни, мечки, кучета, дива свиня, белка, пор.
Интересни находки от горния пласт, освен съдовете, са и глинените прави дръжки с дупки в краищата и в средата, през които се прокарва канап за носене на съда или за окачването му. Намерени са 30 такива здрави дръжки.

Автор: Жана Михайлова

Related Images: