ДПБ “Св. Иван Рилски” – Н. Искър

ДПБ “Св. Иван Рилски” – Н. Искър

ДПБ “Св. Иван Рилски
гр. Нови Искър п.код: 1282
тел централа: – 02/ 991 47 71;  02/ 991 47 72
Директор/тел-секретар: – 02/ 936 04 40; GSM: 0888 529 162
тел/факс: 02/ 991 42 75

Държавна психиатрична болница “Свети Иван Рилски” е създадена през 1949г. на територията на Курилския манастир. Изградена е на павилионен принцип, което съответства на съвременните изисквания към такъв тип здравни заведения. Тя е лечебно заведение, в което се лекуват остро и хронично психично болни, изпълняват се рехабилитационни и социални програми, извършват се експертни задачи.

Дейността се извършва според правилата за добрата медицинска практика и стандартите за лечение при спазване на професионалната тайна и правата напациента. След проведената акредитация през 2002г. получи много добра оценка. Болницата е място, даващо помощ на нуждаещите се и необходимата подкрепа на цялото общество в грижите за психично болните. Тя е съвременно заведение за терапия и рехабилитация и в нея се прилагат най-новите постижения на лечебната практика. Тук всеки може да получи необходимата психиатрична помощ в съответствие с възгледите си и потребностите си, като не е само адекватно лечебно въздействие, но и подкрепяща среда, което не е по-маловажно. Психиатричната работа в отделенията на болницата се определя предимно от потребностите, на болните, а възникващите разнообразни нови практичиски задачи са сериозен подтик предизвкателство за развитие на нови програми и активности. Основни цели на лечебното заведение са : -диагностично-лечебна дейност на психично болни; -психосоциална рехабилитационна дейност на психично болни; -психосоциална профилактична дейност; -грижи за психично болни; -издирване и периодично наблюдение на психично болни; Основните приоритети в дейността на болницата съответстват на “Националната здравна стратегия за периода 2001-2006г.” и “Национална програма за психично здраве на гражданите на Република България за перида 2001-2005г.” Израдени са стандарти и протоколи за добра клинична практика. Определени са проблемните зони и възможности за укрепване и развитие на диагностичните параметри на болницата. Съществуват процедури за защита на правата на пациентите. Разработена е система за проверка на качествата на медицинскете услуги и удовлетвореността на пациентите.

Първо мъжко отделение

ПРОФИЛ НА ОТДЕЛЕНИЕТО: Отделението работи при режим на “затворени врати”. Приемат се мъже на възраст над 18 год. с остри и под остри психични разстройства в стадий на срив за краткосрочно и средносрочно лечение. ЛЕГЛОВА БАЗА – общ брой стационарни единици – 45, от които 35 стационарни легла и 10 единици за програмата “Дневен стационар”, разположени в десет стаи, които са разделени в приемен и общ сектор. Пациентите се включват в програми за “Медикаментозно овладяване на симптомите”, “Групова и индивидуална психотерапия”, “Дневен стационар”, “Съдебно-психиатрична програма”, “Междусекторно сътрудничество”, осигуряващи максимално бърза ресоциализация. За лечението на болните се грижи екип от трима лекари-психиатри, психолог, социален работник, осем психиатрични медицински сестри и десет души млатши медицински персонал (санитари). В грижливо поддържаната, аранжиранас много цветя столова болните имат на разположение цветен телевизор и различни занимателни игри.

Първо женско отделение

ПРОФИЛ НА ОТДЕЛЕНИЕТО: Отделението работи при режим на “затворени врати”. В него се приемат жени на възраст над 18 години с остри и подостри психични разстройства в стадии на срив (психотична криза) за краткосрочно и средносрочно лечение (до приключване стадия на стабилизация на състоянието и навлизан в стадия на стабилност). ЛЕГЛОВА БАЗА: Отделението разполага с 35 легла за стационарно лечение и 15 единици за програмата “Дневен стационар”. Леглата са разположени на дна сектора в дванадесет стаи. Екипът, който обслужва пациентите се състои от трима лекари-психиатри, психолог, социален работник, осем психиатрични медицински сестри и деет санитари. Отделението работи по следните лечебни програми: “Медикаментозно овладяване на симптомите”, “Групова и индивидуална психоерапия”, “Дневен стационар”, “Съдебно психиатрична програма”, “Междусекторно сътрудничество”. Отделението разполага с добре оборудвана столова, дневна с цветен телевизор и занимателни игри.

Второ женско отделение

ПРОФИЛ НА ГЕРОНТОПСИХИАТРИЧЕН СЕКТОР Основната задача на сектора е приемането, лечението и обгрижването на остро и хронично душевно болни над 60 г. възраст. Основните цели са постигане на оптимални условия за обгрижването, рехабилитацията и ресоциализацията на болните с оглед на по-нататъшното им обгрижване в домашна среда или настаняването им Дом за социални грижи. ЛЕГЛОВА БАЗА : Секторът разполага с 30 легла, разпределени в стаи с по 2,3,4 и 5 легла, оборудвани с необходимото за обслужване на пациентите – подходящи помощни средства (инвалидни колички, проходилки, противодекубитални дюшеци). В светлата и просторна дневна стая има телевизор и походящи занимателни игри. На преден план е стремежът за оптимално и адекватно лечение, съобразено с традиционните по-нови постановки на лекарствената терапия в съчетание с методите на психотерапията. В зависимост от състоянието на всеки пациент, в отделенията се предлагат различни програми:”Диагностично-лечебна”, “Обгрижване и структуриране на поведението”, “Интензивно обгрижване на легло”, “Индивидуална и групова рехабилитация”, “Обучение на близките в обгрижването на пациент с деменция в домашни условия”.

Рехабилитационен сектор

ПРОФИЛ НА СЕКТОРА Основната задача на сектора е примането, лечението и обгрижването на възрастни хора с остри и хронични душевни заболявания. Целите са: постигане на оптимални условия за лечение, рехабилитация и ресоциализация. ЛЕГЛОВА БАЗА: Женското рехабилитационно отделение е разположено в една от масивните централни сгради иразполагас 30 легла, в приетливи стаи с по 3,4 и 5 легла. На преден план е стремежът за оптимално и адекватно лечение, съобразено с традиционните и по-нови постановки на лекарствената терапия в съчетание с методите на психотерапият. Основенресурс за осъществяването на посочените програми са квалифицираните в областта двама лекари – психиатри, психолози, социални работници, медицински сестри, рехабилитатор, санитари.

Второ мъжко отделение

ПОФИЛ НА РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН СЕКТОР Отделението работи прирежим на”отворени врати”. В него се приемат мъже над 18 год. в стадий на овсадяна остракриза за средносрочно лечение и включване в рехабилитационни психосоциалнипрограми улесняващи тяхната ресоциализация. ЛЕГЛОВА БАЗА : Мъжкото рехабилитационно отделение разполага с 45 легла, разпределени в 3 павилиона. В един от павилионите функционира дневен клуб, разполагащ с различни спортни и занимателни игри, а в сенчестата градинка пред него на газположение на болните е тенис маса. В сектора се работи по следните програми: “Диагностично-лечебна”, “Обгрижване и структуриране на поведението”, “Индивидуална и групова рехабилитация и психотерапия”.

Геронтопсихиатричен сектор към второ мъжко отделение

ПРОФИЛ НА СЕКТОРА: Отделението работи при режим “затворени врати”. В него се приемат мъже над 55 години с остри или под остри психични разстройства в стадий на психотична криза или такива с доментни симптоми и несправящи се с обичайната семейна среда. Според нуждите се включват в краткосрочни, средносрочни и дългосрочни терапевтични програми. ЛЕГЛОВА БАЗА : Секторът разполага с 25 легла, разположени в стаи с по 2,3,4 и 5 легла, оборудвани с необходимото за обслужване на пациентите(инвалидни колички, проходилки, противодекубитални дюшеци). В добре обзаведената дневна стая има телевизор и занимателни игри. В сектора се предлагат различни програми : “Диагностично-лечебна”, “Обгрижване и структориране на поведението”, “Интензивно обгрижване на легло”, “Индивидуална и групова рехабилитация”, “Обучение на близките в обгрижването на пациент сдеменция в домашниусловия”. Основен ресурс за осъществяването на посочените програми са квалифицираните в областта на геронтопсихиатрията двама лекари-психиатри, психолози, соцални работници, медицински сестри, рехабилитатор, санитари. В болницата работи клиничналаборатория, с помощта на която става възможно проследяването на параклиничните показатели, както на новоприетите болни, така и по време на пронеждането на терапевтичните програми. Лабораторията разполага с необходимото за това оборудване и в нея работят лекар с призната спецалност и добре квалифициран лаборант.

Създадената и поддържана библиотека разполага с разнообразни литературни произведения, които са неделима част от повечето терапевтично-рехабилитационни програми на секторите.

Related Images: